เลขพัสดุ

รหัสพัสดุ รอบส่งวันที่ 1/4/64

Flash Express

สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.co.th/tracking

1 TH011816AKCR6A คุณ กนกวรรณ ศรีนพ
2 TH030416AJTS8G คุณ กันธิมา จินดา
3 TH650616AMMD0A คุณ เก๋
4 TH350216ANT66A คุณ
เกริกขจร ศรีทวีกาส
5 TH350216ANEY0A คุณ
เกริกขจร ศรีทวีกาส
6 TH190716AJWV7C คุณ
คเณศ โพธิ์พาดพิง
7 TH440316AMF16A คุณ
จอยจี้ ภัทรวรินทร์
8 TH460516AHFE3B คุณ
จิดาภา อังคะฮาด
9 TH260116AN1J0C คุณ จิรัชยา หลักสกุล
10 TH660816AKYB8A คุณ เจ๊ดาว ส้มตำ
11 TH240916AKFS8C คุณ ชาดา สื่อเจริญ
12 TH160216AM1D7B คุณ ชุลีพร ทุมพร
13 TH011816AMQM4B คุณ
น.ส.อรยา จันทรวิจิตร
14 TH311316AJHS3A คุณ ปทุมวดี สมดี
15 TH570716AJ4D7A คุณ ปิยรัตน์ จีนพันธ์
16 TH010116AHQB8B คุณ
พรพิรุณ จันทร์มังกร
17 TH310116AK678A คุณ
พีระพัฒน์ มะลิจันทร์
18 TH430116AKVE9D คุณ แพรวนภา สมาน
19 TH014216AKR42B คุณ
ภูษณิศา เกล็ดพรม
20 TH030316AMXU1B คุณ
มณฑิรา เพ็ชรโยธิน
21 TH210616AJUR1C คุณ ยุพา พันธัง
22 TH014416AHTV0A คุณ
ยุภาภักดิ์ ภูธรเลิศ
23 TH330716AK557A คุณ รุ่งทิวา วิชาธรรม
24 TH011316AJ1W7G คุณ
ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
25 TH470716AJ7R1A คุณ วนิดา นาคเรือง
26 TH012116AHY40A คุณ วริดา แจ่มจันทร์
27 TH020316AMHM9A คุณ วริศรา คำลือ
28 TH650816AKK82A คุณ ศศิธร เอ่งฉ้วน
29 TH012816AMU19B คุณ ส้ม ตันขันทอง
30 TH020416AJXR8D คุณ สิตานัน ภูมิจิตร
31 TH660116ANPW2C คุณ
สุกัญญา สุวรรณใจ
32 TH660116ANKJ2C คุณ
สุกัญญา สุวรรณใจ
33 TH050616AHK15A คุณ สุพัตรา พุทสิไทย
34 TH521116AK295A คุณ สุภัชชา อินต๊ะยศ
35 TH410316AJNG9A คุณ อาทิตย์ โฮชิน
36 TH490116AJMX7C คุณ อาลิสา ถิ่นนคร
37 TH711116AJBE3B คุณ อาอีซะ เปาะมะ
38 TH300116AM9W7O คุณ
อิทธิพล สาตราภัย
39 TH260616AJEA0A คุณ Yean Sokmony

ถ้าไม่พบชื่อกรุณาแจ้งกลับแอดมินในช่องทางที่สั่งซื้อค่ะ
Line : คลิก
Fanpage : คลิก

 

You may also like...